Polska wersja English version

Numery archiwalne

PIERWSZA SERIA / FIRST SERIES

T. IV: Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń / Cultures of Africa. In the world of traditions, changes and meanings, red. ANNA NADOLSKA-STYCZYŃSKA:

T. IV: Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń / Cultures of Africa. In the world of traditions, changes and meanings, red. ANNA NADOLSKA-STYCZYŃSKA:

Spis treści / Contents: ANNA NADOLSKA-STYCZYŃSKA, Od redakcji. Kultury Afryki płaszczyzną porozumienia / Editorial. Cultures of Africa as common ground of communication; JAROSŁAW RÓŻAŃSKI, Czarownica i jej syn. Kilka uwag o czarownictwie i wróżbiarstwie na kanwie bajki Tupuri (północny Kamerun) / The Witch and her son. Few remarks on witchcraft and fortune-telling based on the Tupuri Fairy Tale (North Cameroon); GRZEGORZ WITA, Opowieści o pająku Anansim (anansesem) jako uwiarygodnienie fundamentalnych wartości ludu Aszanti z Ghany / Folk Tales about Spider Anansi (Anansesem) as the authentication of fundamental values of the Ashanti People from Ghana; MAŁGORZATA SZUPEJKO, Współczesna anglojęzyczna poezja afrykańska – problemy egzystencji i tożsamości / Contemporary African poetry in English – Problems of existence and identity; RYSZARD VORBRICH, Targi i jarmarki afrykańskie w kontekście afrykańskiej historii i kultury / African markets and fairs in the context of African history and culture; LUCJAN BUCHALIK,Kurumbowie – rolnicy z Burkina Faso / The Kurumba – farmers of Burkina Faso; EWA PRĄDZYŃSKA, Lalki Bambara – rytuał i rozrywka / The Bambara Puppets – ritual and entertainment; HENRYK ZIMOŃ, Symbolika rytuałów pogrzebowych u ludu Konkomba z północnej Ghany / Symbolic dimension of funeral rituals among the Konkomba people of North Ghana; JOLANTA KOZIOROWSKA, Miłosne listy Zulusów jako przykład systemu komunikacji kulturowej / Zulu love letters as an example of cultural communication system; HANNA RUBINKOWSKA, Symbole władzy na fotografii etiopskiej z przełomu XIX i XX wieku / Symbols of power in Ethiopian photography (1880–1930); KRZYSZTOF TKACZYK, „Negerplastik” Carla Einsteina – nowe spojrzenie na sztukę Afryki / Carl Einstein’s Negerplastik – new approach to the art of Africa; KATARZYNA PODYMA, Sztuka afrykańska. Zjawisko czy rzeczywistość? / African art. Phenomenon or reality?; JACEK ŁAPOTT, Sztuka Afryki u progu XXI wieku – refleksje etnologa / The art of Africa on the verge of the 21st century – reflections of an ethnologist; DONATA PAWŁOWSKA,Sztuka naskalna ludów San w kontekście badań etnograficznych /San rock art from ethnographic perspective; JACEK JAN PAWLIK, Ikonograficzne wyobrażenia Mami Wata jako przykład spotkania kultur / Iconography of Mami Wata as an example of encounter of cultures; MAŁGORZATA BAKA-THEIS,Rzeźby bliźniąt Ibedżi. Forma i styl wybranych regionów Królestwa Joruba (Nigeria) / The Ibeji Twin Sculptures – form and style of the selected regions of Yorubaland; DARIUSZ SKONIECZKO, Frank McEwen – ojciec nowoczesnej rzeźby kamiennej w Zimbabwe / Frank McEwen – father of the contemporary stone sculpture in Zimbabwe; ANETA PAWŁOWSKA, „Biała sztuka” w „Czarnej” Afryce / The „White Art” in „Black” Africa; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Africa dreams...Współczesna sztuka afrykańska na 52 Biennale Sztuki w Wenecji i Documenta XII w Kassel / Africa Dreams… Contemporary African art at the 52th Biennale of Art in Venice and at the Documenta XII in Kassel [Materiały konferencji „Kultury Afryki”, Toruń 4–6.10.2007 / Papers presented at the conference „Cultures of Africa”, Torun 4–6.10.2007]

Toruń 2009; ISBN 978-83-231-2357-6 (184 s.)

T. III, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

T. III, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; BOGNA ŁAKOMSKA, Chińskie inspiracje z Zachodu w dekoracji wnętrz / Chinese inspiration from the West in interior design; MAŁGORZATA MARTINI, Sztuka Dalekiego Wschodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / The art of Far East in the collection of the National Museum in Cracow; MONIKA JAGLARZ, Zbiór rękopisów i druków orientalnych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej / The collection of oriental manuscripts and prints from the former Prussian State Library in Berlin, presently preserved at the Jagiellonian Library; MARIA RUDY, PIOTR NIEMCEWICZ, Konserwacja ceramiki Dalekiego Wschodu w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Uniwersytetu M. Kopernika / Restoration of Far Eastern Art Objects at the Department of Restoration of Architectonic Details, N. Copernicus University; MIROSŁAWA WOJTCZAK, Chińskie malarstwo na „papierze ryżowym” tsu-so. Technika wykonania i konserwacja / Chinese paintings on tsu-so    paper. Making technique and restoration; JOANNA [poprawnie/correct: IZABELA] ZAJĄC,Wachlarz chiński z XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie – kilka uwag / Some remarks on the 19th-century fans from collection of Warsaw National Museum; AGNIESZKA MAŁOWSKA-GERMASIŃSKA, Chiński wachlarz płaski – budowa, zniszczenia i konserwacja dwóch wachlarzy z przełomu XIX i XX wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie / Chinese flat fan. Construction, deterioration and restoration of two fans from the turn of the 19th century in the National Museum in Krakow; TOMASZ WAŻNY,Won-Kyu Park, Jin-Ho Lee, Yo-Jung Kim: Dendrochronologia w badaniach zabytków architektury drewnianej na przykładzie Sinmu-Mun – północnej bramy królewskiego pałacu Kyongbok w Seulu / Dendrochronology in the investigation of wooden architecture in Korea Sinmu-mun – the Northern Gate of Kyongbok Royal Palace in Seoul; BEATA ROMANOWICZ, Bodhisattwa Maitreja z kolekcji Calouste’a Gulbenkiana w Museu Nacional de Arte Antiga w Lizbonie / The meditating Bodhisattva Maitreya in the Calouste Gulbekians collection of the Museu Nacional de Arte Antiga in Lisbon; PIOTR KŁODA,„Pawilon Obrazu” świątyni Sanzo-in w zespole Yakushi-ji w Narze – tradycyjne konstrukcje drewniane świątyń japońskich / The Picture Pavilion at Sanzo-in Temple, Yakushi-ji complex in Nara. Traditional wooden construction of Japanese temples; DOROTA RÓŻ-MIELECKA, Szkatułka na przybory do kaligrafii suzuribako autorstwa Igarashi Doho I – japoński skarb w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu / The Suzuribako Writing-box from the collection of the National Museum in Wrocław; LUCYNA KNAPCZYK: „Rakan ze smokiem” – technika wykonania i problemy konserwatorskie japońskiej makaty / Rakan with a dragon – technique and restoration problems of Japanese tapestry; KATARZYNA ZAPOLSKA, „Żurawie na tle pejzażu” – zagadnienia technologii i techniki wykonania makaty japońskiej z końca XIX wieku / Cranes in a Landscape – technology and technique issues of the Japanese tapestry from the end of the 19th century; KATARZYNA PACZUSKA, Stemple cenzorskie na japońskich drzeworytach ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu / Censors’ stamps on Japanese woodcuts from the collection of District Museum in Torun; URSZULA WIĘCH, Metody konserwacji a technika wykonania drzeworytów ukiyo-e. O konserwacji grafik Utagawy Kunisady i Utagawy Kuniyoshiego / The restoration method of the ukiyo-e woodcuts and their making techniques. On the conservation of Utagawa Kunisada and Utagawa Kuniyoshi graphics; KATARZYNA MALESZKO, Dwa cykle drzeworytnicze Ogura i Tokaido. Dar rodziny Dembińskich dla Muzeum Narodowego w Warszawie / Two series of woodcuts: Ogura and Tokaido. The gift of Dembiński family for the National Museum [Materiały III Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 17–18.06.2004; część II / Papers presented at the Third Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works, Torun 17–18.06.2004; part 2]

Toruń 2008; ISBN 978-83-231-2209-8 (176 s.)

T. II, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

T. II, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

Spis treści / Contents : JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; ZDZISŁAW ŻYGULSKI JUN., Tureckie rarytasy kostiumologiczne. Kodeks wiedeński nr 8626 w Austriackiej Bibliotece Narodowej / Turkish Costume Curiosa from the Codex Vindobonensis no. 8626 in the Austrian National Library; MARIUSZ KOPKA,Namiot jako forma architektury / Tents as forms of architecture; ROBERT ROGAL, MACIEJ FILIP, Transfer i konserwacja malowideł ściennych z domu Sitt Wasili w Kairze / Transfer and restoration of mural paintings from the Sitt Wasilli House in Cairo; JACEK TOMASZEWSKI, Wpływ bliskowschodniej (tureckiej i perskiej) techniki barwienia papieru na rozwój europejskiej metody marmurkowania w świetle źródeł technologicznych XVII i XVIII wieku / Influence of Middle Eastern (Turkish and Persian) paper coloring methods on the development of European paper marbling technique in the 17th- and 18th-centuries source materials; IWONA KAMILA BRZEWSKA, Sefardyjskie tkaniny kultowe w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego / Sephardic ritual fabrics from the collection of the Jewish Historical Institute in Warsaw; DANIEL PRÓCHNIAK, Techniki budowlane w architekturze Armenii w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza / Building techniques of Armenian architecture in the late antiquity and Early Middle Ages; BARBARA CZAJA-SZEWCZAK, Ubiór w okresie fatymidzkim i ajubidzkim w Egipcie na podstawie badań cmentarzyska w Naqlun w Oazie Fajum / Dress in Fatimid and Ayyubid Egypt based on the investigations of the cemetery site at Naqlun in Fayyum Oasis; ANETA PAWŁOWSKA, Wpływ chrześcijaństwa na tradycyjną kulturę i sztukę Czarnej Afryki / The influence of Christianity on traditional culture and art of Black Africa; ANNA WIŚNIEWSKA, Ikonografia rzeźby w Tanzanii / The iconography of sculpture in Tanzania; MAGDALENA GINTER,Motywy literackie w miniaturach perskich ze zbiorów polskich / Literary motifs in Persian miniatures from Polish collections; DOROTA KAMIŃSKA,Przedstawienia humorystyczne w indyjskim malarstwie miniaturowym / Indian comical miniatures; HALINA ROJKOWSKA-TASAK, „Ramakerti” – chwała Ramy. Polichromia ścienna przy Srebrnej Pagodzie w Phnom Penh / Ramakerti – the Glory of Rama. Wall polychromy at the Silver Pagoda in Phnom Penh; PRZEMYSŁAW ŻYWICZYŃSKI, Tradycja debaty w buddyzmie tybetańskim – jej geneza i rola / Tradition of debate in Tibetan Buddhism – its origin and role; AGNIESZKA HELMAN-WAŻNY, Tybetańskie „złote manuskrypty” w zbiorach polskich jako szczególna forma rękopisu / Tibetan “Gold Manuscripts” in Polish collections as a special form of craftmanship; KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Kobieta w sztuce buddyzmu tantrycznego / Woman in Tantric Buddhism; MARTA WOJTCZAK, Oprawa thanki mongolskiej – zagadnienia konserwatorskie / Setting of Mongolian Thangka – study and renovation. [Materiały III Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 17–18.06.2004; część I / Papers presented at the Third Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works, Toruń 17–18.06.2004; part 1]

Toruń 2005; ISBN 83-231-1977-5 (218 s.)

T. I, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

T. I, red. JERZY MALINOWSKI I MIROSŁAWA WOJTCZAK:

Spis treści / Contents : JERZY MALINOWSKI, O potrzebie poznania sztuki Azji / On the need to study the art of Asia; JOANNA WASILEWSKA-DOBKOWSKA, Wyobrażenia Dalekiego Wschodu w środowisku polskich jezuitów / Conceptions on the Far East in the community of Polish Jesuits; KATARZYNA PACZUSKA,Porcelana typu imari z kolekcji króla Augusta II w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu / The Imari type porcelan from the collection of King August II in the District Museum in Torun; KATARZYNA MALESZKO, Kolekcja japońskiego drzeworytu ukiyo-e w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / The collection of Japanese ukiyo-e woodcuts in National Museum in Warsaw; BEATA ROMANOWICZ,Obraz – pismo – znak. O odczytywaniu japońskiego drzeworytu / Image – writing – sign. On reading Japanese woodcuts; ANNA HANCZEWSKA, Jak ratowano „Doroczne obrzędy” / How the Yearly Customs were being saved; WERONIKA MARIA LISZEWSKA, Badania możliwości zastosowania tradycyjnej japońskiej konstrukcji karibari do sezonowania tkanin jedwabnych po zabiegu dublowania z użyciem kleju skrobiowego / Investigation into the possibility of applying traditional Japanese karibari construction for seasoning silk textiles after re-lining treatment with use of starch-glue; LUDOMIR FRANCZAK, Konserwacja japońskiego gaku z przedstawieniem lisa wśród traw, połączona z wykonaniem karibaru z materiałów dostępnych w Polsce / Conservation of Japanese gaku with the representation of fox in the grass, combined with making a karibari of materials available in Poland; AGNIESZKA HELMAN-WAŻNY, Nam-Seok Cho: Hanji. Tradycyjne metody produkcji papieru w Korei i jego zastosowanie w dziełach sztuki / Hanji. Traditional methods of producing paper in Korea and its application in works of art; BOGNA ŁAKOMSKA, Święto Smoczych Łodzi – chiński listek albumowy z Muzeum Narodowego w Warszawie / The Feast of Dragon-boats – Chinese album leaf from the National Museum in Warsaw; ANNA HANCZEWSKA, Ptaki – konserwacja zwoju chińskiego. Spotkanie wschodniej i zachodniej tradycji konserwacji / The Birds – Conservation of a Chinese scroll. Meeting of an Oriental and Western conservation traditions; KATARZYNA GARCZEWSKA, Technika wykonywania tanek – religijnych obrazów buddyjskich / Technique of making thangkas – Buddist’s religious paintings; KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Złoty wiek rzeźby mongolskiej – życie i twórczość Zanabazara / The Golden Age of Mongolian sculpture – life and work of Zanabazar; DOROTA KAMIŃSKA, Portrety artystów w indyjskim malarstwie miniaturowym / Artists’ portraits in Indian miniature painting; ANNA HAŁUCHA-LIM, Kambodżański rękopis na liściach palmowych z przełomu XIX/XX wieku ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – propozycja konserwacji zachowawczej / A Cambodian manuscript on palm leaves of the turn of the 19th century from Warsaw Museum of Asia and Pacific collection; MAGDALENA GINTER, Miniatury z Diwanu Hafiza przypisywane Sultanowi Mohammedowi z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/ Miniatures from the Divan by Hafiz, attributed to Sultan Mohammad from the Main Library of the Nicolaus Copernicus University in Torun; IWONA KAMILA BRZEWSKA, Starożytne pierwowzory parochetu – zasłony na aron ha-kodesz w źródłach pisanych i ikonograficznych / Ancient archetypes of parochet – the veil for aron ha-kodesh in written and iconographic sources; TAMARA SZTYMA, Obraz Żydów i tradycji żydowskiej w ikonografii bizantyjskiej / The image of Jews and Jewish tradition in Byzantine iconography; ALICJA STRZELCZYK, HALINA ROSA, MIROSŁAWA WOJTCZAK, Działalność naukowa, dydaktyczna i konserwatorska Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Research, didactic and restoration activities of the Department of Paper and Leather Restoration of Nicolaus Copernicus University; MIROSŁAWA WOJTCZAK, Badania i konserwacja dzieł sztuki Orientu w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Research and restoration of objects of Oriental art in the the Department of Paper and Leather Restoration of Nicolaus Copernicus University; [Materiały II Spotkania Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki, Toruń 20–21.06.2002 / Papers presented at the Second Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works, Torun 20–21.06.2002]

Toruń 2004; ISBN 83-231-1716-0 (249 s.)